1. Vispārīgi noteikumi

Šis pirkuma un pārdošanas līgums (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības, pienākumus un atbildību starp Pircēju (turpmāk tekstā - "PIRCĒJS") un UAB "Seeds Online" (turpmāk tekstā - "PĀRDEVĒJS") saistībā ar PIRCĒJA preču iegādi interneta veikalā (turpmāk tekstā - "e-veikals").

Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek noslēgts saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 "Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, kad līgumi tiek slēgti, izmantojot saziņas līdzekļus".

 

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad PIRCĒJS noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", apstiprinot grozā esošo preču pasūtījumu. Uzreiz pēc pasūtījuma nosūtīšanas PIRCĒJS saņem arī apstiprinājumu, ka pasūtījums ir saņemts un pieņemts. Pirkuma līgums stājas spēkā, kad PIRCĒJS saņem apstiprinājumu par preču nosūtīšanu vai preču saņemšanu.

2.2. Katrs starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais līgums tiek saglabāts e-veikalā.

 

3. Pircēja tiesības

3.1. PIRCĒJAM ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un e-veikala noteikumiem.

3.2. PIRCĒJAM ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma ar e-veikalu, rakstiski (vēstulē, pa faksu, e-pastā, kas norādīts kontaktinformācijā) paziņojot par to PĀRDEVĒJAM 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, ja vien līgums nav noslēgts sakarā ar

3.2.1. Audiovizuālo darbu un fonogrammu piegādes jebkurā audiovizuālā nesējā, datorprogrammu, ja patērētājs pārkāpj iepakojuma aizsardzības noteikumus;

3.2.2. laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegādi;

3.2.3. dalība spēlēs vai loterijās.

3.3. Ja PIRCĒJS nepaziņo PĀRDEVĒJAM par pasūtījuma atcelšanu, kā noteikts 3.2. punktā, PĀRDEVĒJAM ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma PIRCĒJAM.

4. PIRCĒJS apņemas

4.1. PIRCĒJS pieņem pasūtītās preces un samaksā par tām nolīgto summu.

4.2. PIRCĒJS apņemas nenodot savu identifikācijas kodu trešajām personām. 4.3. Ja PIRCĒJS pazaudē savu identifikācijas kodu, viņam par to nekavējoties jāinformē PĀRDEVĒJS pa tālruni vai e-pastu veikala sadaļā "Kontakti".

4.3. Ja mainās PIRCĒJA reģistrācijas veidlapā norādītie dati, PIRCĒJAM tie ir nekavējoties jāatjaunina.

4.4. Ja PIRCĒJS norāda nepareizu piegādes adresi, PIRCĒJS sedz PĀRDEVĒJAM papildu izmaksas (ja tādas ir), kas PĀRDEVĒJAM radušās saistībā ar sūtījuma novirzīšanu.

4.5. Izmantojot e-veikalu, PIRCĒJS piekrīt šiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

4.6. PIRCĒJS apņemas ievērot Noteikumus un nosacījumus un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

 

5. PĀRDEVĒJA tiesības

5.1. Ja PIRCĒJS mēģina traucēt e-veikala darbību vai stabilu darbību, PĀRDEVĒJS var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt PIRCĒJA iespējas izmantot e-veikalu vai izņēmuma gadījumos anulēt PIRCĒJA reģistrāciju.

5.2. Svarīgos apstākļos PĀRDEVĒJS var uz laiku vai pastāvīgi apturēt e-veikala darbību bez PIRCĒJA brīdināšanas.

5.3. PĀRDEVĒJS var vienpusēji grozīt šo noteikumu noteikumus.

5.4. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs anulēt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja PIRCĒJS, izvēloties apmaksas veidu "maksāt ar pārskaitījumu" vai izmantojot tiešsaistes bankas sistēmas, 5 (piecu) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

6. PĀRDEVĒJS apņemas

6.1. nodrošināt visus apstākļus, lai PIRCĒJS varētu pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.

6.2. nosūtīt PIRCĒJA pasūtītās preces, izmantojot PIRCĒJA izvēlēto piegādes veidu, uz norādīto adresi Lietuvā 5 (piecu) darba dienu laikā no apstiprinājuma saņemšanas dienas, ja PIRCĒJS maksā ar bankas pārskaitījumu vai izmanto tiešsaistes bankas sistēmas. Ja PIRCĒJS izvēlas maksājuma veidu "samaksāt skaidrā naudā", preces tiek nosūtītas 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas dienas. Preces var piegādāt šādā veidā, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM atsevišķi vienojoties.

6.3. Svarīgu apstākļu gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nevar piegādāt PIRCĒJAM pasūtītās preces, PĀRDEVĒJS apņemas piedāvāt līdzvērtīgu preci. Ja PIRCĒJS atsakās pieņemt analogu preci, PIRCĒJAM 72 stundu laikā tiek atmaksāta samaksātā nauda, ja ir veikta priekšapmaksa.

6.4. PĀRDEVĒJS apņemas ievērot PIRCĒJA privātumu un apstrādāt PIRCĒJA personas datus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

7. Personas datu vākšana un apstrāde

7.1. Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" pasūtījuma veidlapā, PIRCĒJS apstiprina, ka viņš un/vai viņa/viņas pārstāvji piekrīt sniegt PĀRDEVĒJAM savus personas datus, kā norādīts šajos Noteikumos un reģistrācijas veidlapā, un neiebilst pret PIRCĒJA un/vai viņa/viņas pārstāvju sniegto personas datu apstrādi PĀRDEVĒJA tiešsaistes tirdzniecības un tiešā mārketinga nolūkos.

7.2. Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", PIRCĒJS apliecina, ka viņš un/vai viņa/viņas pārstāvji piekrīt uzrādīt PĀRDEVĒJAM un/vai trešajai personai, kas piegādā preces pēc PĀRDEVĒJA norādījumiem, vienu no šādiem personu apliecinošiem dokumentiem: personas apliecību, pasi vai jaunu vadītāja apliecību, lai, saņemot preces, varētu pienācīgi identificēt PIRCĒJU un/vai viņa/viņas pārstāvjus tiešsaistes iepirkšanās nolūkā. PIRCĒJS arī apliecina, ka viņš un/vai viņa/viņas pārstāvji piekrīt, ka, saņemot preces preču saņemšanas vietā, PĀRDEVĒJS un/vai trešā persona, kas piegādā preces pēc PĀRDEVĒJA norādījumiem, nofiksē PIRCĒJA un/vai viņa/viņas pārstāvja iesniegtā personu apliecinošā dokumenta datus un apstrādā šos datus tiešsaistes tirdzniecības vajadzībām.

7.3. Piesakoties uz jaunumiem un noklikšķinot uz pogas "Abonēt", PIRCĒJS apliecina, ka viņš un/vai viņa pārstāvji piekrīt, ka PĀRDEVĒJS tiešā mārketinga nolūkos apstrādā PIRCĒJA un/vai viņa pārstāvju PĀRDEVĒJAM sniegtos PIRCĒJA un/vai viņa pārstāvju personas datus.

7.4. PĀRDEVĒJS Noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. punktā minētajos nolūkos apstrādā šādus PIRCĒJA datus: PIRCĒJA un/vai viņa pārstāvju vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi, maksājuma par precēm un/vai pakalpojumiem rekvizītus (bankas konta numuru), pirkumu vēsturi. 

7.5. Noteikumu 7.4. punktā uzskaitītie PIRCĒJA dati tiek vai var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: lai apstrādātu PIRCĒJA iesniegtos pasūtījumus, lai izsniegtu pirkuma dokumentus, lai atrisinātu ar preču piegādi saistītus jautājumus vai neskaidrības, lai nosūtītu jaunumus un/vai citiem tiešā mārketinga mērķiem (īpaši piedāvājumi, akcijas, atlaides). 

7.6. Interneta veikals var izmantot arī sīkdatnes, kas tiek saglabātas PIRCĒJA datora pārlūkprogrammā. Sīkfailos saglabāto informāciju var izmantot, lai identificētu PIRCĒJU, saglabātu informāciju par iegādātajām un/vai iepirkumu grozā ievietotajām precēm un apkopotu statistiku par e-veikala apmeklētāju skaitu. PIRCĒJAM ir iespēja apskatīt un dzēst visas saglabātās sīkdatnes, izmantojot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. PĀRDEVĒJS brīdina, ka sīkdatņu bloķēšana vai dzēšana var apgrūtināt e-veikala un/vai tā funkciju izmantošanu.

7.7. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJA personas datu aizsardzību pret jebkādām neatļautām vai nelikumīgām darbībām, izmantojot tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu. PIRCĒJA personas dati tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu ar personas datu aizsardzību un apstrādi saistīto tiesību aktu prasībām.

7.8. PIRCĒJA personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to paredz Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības, vai līdz brīdim, kad starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU var rasties pamatotas pretenzijas saistībā ar līgumattiecībām.

7.9. PĀRDEVĒJAM ir tiesības labot, papildināt vai dzēst PIRCĒJA personas datus tikai pēc PIRCĒJA pieprasījuma.

7.10. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt informāciju par viņa apstrādātajiem personas datiem un to iegūšanas veidu. PIRCĒJAM ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos vai jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. PIRCĒJAM ir tiesības sazināties ar PĀRDEVĒJU pēc preču un pakalpojumu pirkuma līguma pilnīgas izpildes un pieprasīt, lai viņa/viņas personas dati tiktu iznīcināti un vairs netiktu apstrādāti. Jebkurš pieprasījums vai norādījums saistībā ar personas datu glabāšanu un apstrādi PIRCĒJAM jānosūta PĀRDEVĒJAM uz PĀRDEVĒJA juridiskās adreses adresi (Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, Lietuva) vai pa e-pastu nojus@nojus.lt.  

8. Informācijas nosūtīšana

8.1. PĀRDEVĒJS nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi, ko PIRCĒJS norādījis reģistrācijas veidlapā.

8.2. PIRCĒJS visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz PĀRDEVĒJA e-veikala sadaļā "Kontakti" norādīto adresi vai e-pasta adresi.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.

9.2. Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.